DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER

I. Szolgáltató

cégnév: AgriMarket Software Kft.

székhely: 8130, Enying Szántó-Kovács János utca 9.

cégjegyzékszám: 07-09-023135

adószám: 24176385-2-07

II. Felhasználó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele céljából a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződést köt (Egyedi felhasználói szerződés), mely alapján felhasználási jogot szerez a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz, adatbázisokhoz, szoftverekhez.

III.  A szerződés tárgya

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Szolgáltató által üzemeltetett www.agrimarket.hu weblapon nyújtott szolgáltatásokhoz, adatbázisokhoz történő hozzáférés, az onnan futtatható szoftverek felhasználásának szabályait, a Szolgáltatót és Felhasználót illető jogokat és terhelő kötelezettségeket.

2. Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek szerint hozzáférési jogot biztosít az Felhasználó számára az általa üzemeltetett agrimarket.hu weblapon nyújtott szolgáltatásokhoz, adatbázisokhoz, az onnan futtatható illetve ahhoz kapcsolódó szoftverek (alkalmazás) felhasználási jogának biztosításával.

3.  A szolgáltatások, adatbázisok használatához szükséges hardver és szoftver konfigurációról a Szolgáltató a www.agrimarket.hu weblapon nyújt az Felhasználó számára tájékoztatást. Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a tájékoztatást megismerte és tudomásul veszi, hogy szükséges hardver és szoftver konfigurációt, internetkapcsolatot neki kell biztosítania annak érdekében, hogy a Szolgáltatótól megrendelt szolgáltatást igénybe tudja venni.

4. Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát a megrendelés leadása előtt megismerte, megértette és az abban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

5. A Szolgáltató és az Felhasználó közötti jogviszony feltételeit az Egyedi felhasználói szerződés és jelen Általános Szerződési Feltételek együttesen tartalmazzák.

6. A regisztrációval semmilyen kötelezettséget nem vállal a regisztrált, de a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásokhoz hozzáférést kap átmeneti tesztidőszakra. Tesztidőszak csak regisztráltak számára lehetséges. A regisztrációval a regisztrált hozzájárul ahhoz, hogy hírlevelet kapjon.

IV. Az Egyedi felhasználói szerződés hatálya

1. Az Egyedi felhasználói szerződés az ott meghatározott határozott időre jön létre. A határozott idejű szerződés rendes felmondásának helye nincs. Az Egyedi felhasználói szerződés megszűnik:

 • a határozott idő lejártával
 • azonnali hatályú felmondással
 • a Szolgáltató vagy az Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével
 • természetes személy Felhasználó halálával
 • felek közös megegyezésével

Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás jogával a Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén élhet, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó a jelen szerződés III. 6. pontban foglalt díjfizetési kötelezettségével 15 napot meghaladó késedelembe esik, illetve a III. 9. pontban foglalt kötelezettségét megszegi. Amennyiben a Szolgáltató az Egyedi felhasználói szerződést jogszerűen azonnali hatállyal felmondja, úgy a határozott időből hátralévő arányos jogdíj a Szolgáltatót kötbér címén illeti meg.

2.  A Szolgáltató az előfizetési időszak lejártát megelőzően, legkésőbb a lejárat napját megelőző egy naptári héten belül a következő előfizetési időszakra vonatkozóan elektronikus értesítést küld a Felhasználónak. Amennyiben Felhasználó az elektronikus értesítőn szereplő összeget az abban megjelölt határidőn belül és az ott foglalt feltételekkel megfizeti a Szolgáltatónak, úgy a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége változatlan tartalommal a következő előfizetési időszakra automatikusan beáll.

V. Felek jogai és kötelezettségei

1. A II. pont szerinti szolgáltatás, adatbázis elérését biztosító szoftver kizárólagos tulajdonosa Szolgáltató, mely szoftver egésze és annak részei is szerzői jogi oltalom alatt állnak. Szolgáltató az Felhasználó számára a szoftverre vonatozóan az Egyedi felhasználói szerződés hatálya alatt nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Felhasználó számára a jelen ÁSZF-ben írtak szerint.

2. A szoftver egy személyi számítógépen biztosít hozzáférést az adatbázishoz, továbbá egy személyhez tartozó mobilkommunikációs eszköz(ök)ön (iOS vagy Android operációs rendszeren) telepíthető, de maximum 2 mobilkommunikációs eszközön.

3. Az online platformon nyújtott szolgáltatások igénybe vételét a Szolgáltató azonos felhasználói névvel egyidejűleg csak egy végpontról engedélyezi.

4. Szolgáltató vállalja a szoftver beüzemeléséhez, feltelepítéséhez, a szoftver használatával, működtetésével kapcsolatos információk átadásához egyszeri, telefonos tájékoztatás ad.

5. Felhasználó jogosult a szoftver futtatására, rendeltetésszerű működtetésére.

6. A Felhasználó nem jogosult a szoftvert, az abból nyert adatokat, információkat

 • harmadik személynek értékesíteni, ellenérték fejében vagy anélkül a használatot átengedni (kölcsönbe, bérbe adni),
 • másolni, többszörözni,
 • a szoftvert módosítani, átalakítani vagy ezt megkísérelni,
 • visszafordítani, visszafejteni, belőle forráskódot előállítani,
 • olyan módon használni, mely a Szolgáltató jogát sérti.

A jelen pontban foglalt, nem kizárólagosan felsorolt magatartásoktól az Felhasználó a szerződés megszűnését követően is köteles tartózkodni.

Amennyiben az Felhasználó ezen kötelezettségét megsérti, a Szolgáltató jogosult az Egyedi felhasználói szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felhasználó köteles továbbá a jogellenes felhasználásból eredő mindennemű kárt a Szolgáltató számára megfizetni.

7. Szolgáltató biztosítja, hogy a II.2. pontban meghatározott szolgáltatás a hét minden napján folyamatosan az Felhasználók rendelkezésére áll. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egyes elemeit vagy a teljes szolgáltatást karbantartási célból átmenetileg szüneteltesse. A Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állás a jogdíjfizetéssel rendezett teljes előfizetési időszakra vetítve minimálisan 95%.

8. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, amik az online működés előre nem látható vagy el nem hárítható hibáiból (pl. áramkimaradás) származnak.

VI. Díj

1. A Szolgáltató által nyújtott, a II.2. pontban meghatározott szolgáltatás igénybevételének lehetőségéért Felhasználó az Egyedi felhasználói szerződésben meghatározott jogdíj fizetésére köteles a Szolgáltató által biztosított elektronikus fizetési megoldásokon keresztül. A valamely előfizetési időszak lejártát megelőzően a következő előfizetési időszakra kiküldött díjbekérő az Egyedi felhasználói szerződés szerinti szolgáltatásnak a Szolgáltató weboldalán aktuálisan közzétett árat tartalmazza.

2. Az Felhasználó az előfizetési időszak teljes tartamára eső jogdíjat előre vagy az egyedi szerződésben meghatározott részletfizetési megoldás szerint időszakonként, egy összegben illetve részletekben köteles a Szolgáltatónak megfizetni. Szolgáltatót egyösszegű fizetés esetén a szolgáltatási kötelezettsége a jogdíj teljesítését követően, részletfizetés esetén az első részlet teljesítését követően terheli.

3. Felhasználó a jogdíjat az egyedi szerződésben meghatározott elektronikus fizetési megoldás alapján köteles megfizetni Szolgáltató számára az ott szereplő fizetési határidőben. A teljesítés a bankszámlán való jóváírással tekinthető teljesítettnek. Késedelmes teljesítés esetén Felhasználó a mindenkori jegybanki alapkamat 5%-kal növelt összegű késedelemi kamat megfizetésére köteles. Amennyiben a késedelem a 15 napot meghaladja, úgy Szolgáltató az Egyedi felhasználói szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult.

4. A Szolgáltató számlája tartalmazza az általános forgalmi adóról szóló, mindenkor hatályos törvény szerint számítandó általános forgalmi adó összegét is. Egyebekben a számla kiállítására a vonatkozó jogszabályok rendelkezései – ideértve az általános forgalmi adóról szóló, mindenkor hatályos törvénynek a Felek közötti elszámolására a szolgáltatás jellegéhez kapcsolódó különös szabályait is – az irányadók

5. A jogdíj tartalmazza:

 • a Szolgáltató által a agrimarket.hu weblapon nyújtott szolgáltatásokhoz, adatbázisokhoz, az onnan futtatható szoftverek felhasználásának biztosításával való hozzáférés ellenértékét az előfizetési időszakra,
 • az adatbázis folyamatos frissítését

V. Egyéb rendelkezések

1. Az egyedi felhasználói szerződés megkötése során az Felhasználó a következő adatokat köteles a Szolgáltató részére megadni:

a) cégnév;

b) székhely;

c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a cégjegyzékszám vagy az adott szervezetre irányadó más nyilvántartási szám, valamint a kapcsolattartásra kijelölt személy neve és elérhetőségei (cím, telefon, telefax, e-mail cím);

e) adószám;

f) postai és elektronikus levelezési cím.

2. Felhasználó a Szolgáltató részére megadott adataiban bekövetkezett bármely változást köteles haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A bejelentés elmaradásából eredő, a Szolgáltatónál felmerülő kárt az Felhasználó köteles megtéríteni, valamint a sajátját viselni.

3. Felek kötelesek tájékoztatni egymást, ha ellenük csőd-, felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás indul, avagy végelszámolással való megszűnésüket határozták el, kényszer végelszámolásuk van folyamatban.

4. Az adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Adatkezelési szabályzat tartalmazza, mely a Szolgáltató weboldalán megtekinthető.

5. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az általa nyújtott szolgáltatás nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

6. A Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

7. A Szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében. A Szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára az aktuálisan folyamatban lévő előfizetési időszak jogdíjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.

8. A Szolgáltató weboldalán, mobilalkalmazásán megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 9. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési vagy üzleti döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas.

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és egyéb hatályos jogszabályok irányadóak.

10. Bármely jogvita, mely jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban felmerül, Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság (Budapest) kizárólagos döntésének. A Választott Bíróság saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

AgriMarket.hu döntéstámogató rendszer

Összhangban az agráriummal, összhangban az árupiacokkal.
Az AgriMarket.hu döntéstámogató rendszere, szakterületén nem csupán piacvezető, szolgáltatásával évek óta egyedülálló Magyarországon.